SVATÝ OTEC

Jeho Svatost František, dříve

Jorge Mario kardinál Bergoglio, S.I., arcibiskup v Buenos Aires a primas Argentiny, narozen 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Argentině. V 21 letech vstoupil do jezuitského řádu.fraV den svátku sv. Lucie, mučednice 13. prosince 1969 přijal kněžské svěcení, Mgr. filozofie, studoval i v Německu a poté byl promován na doktora teologie.

Stal se novicmistrem, docentem a poté profesorem teologie, v letech 1973 – 1979 byl jezuitským provinciálem v Argentině a v roce 1980 byl jmenován rektorem Univerzity v San Miguel na předměstí Buenos Aires. Svatý otec je autorem 24 publikací.
V  roce  1992 byl vysvěcen na biskupa, v roce 1998 ho papež Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem – metropolitou v Buenos Aires.

V konzistoři v únoru 2001 byl jmenován kardinálem, zároveň se stal členem několika římských kongregací.
Při konkláve v roce 2005 byl zmiňován mezi tzv. papabili.
Ve středu 13. března 2013 ve večerních hodinách je zvolen nástupcem sv. Petra, náměstkem Ježíše Krista na zemi, papežem.

více videi s papežem Františkem zde: https://www.youtube.com/results?search_query=pope+francis

 

Emeritní papež, Benedikt XVI, dříve

beneJosef kardinál Ratzinger, prefekt kongregace pro nauku víry narozen 16. dubna 1927 v Marktlu nad Innem v Německu. V den svátku sv. Petra a Pavla roku 1951 přijal kněžské svěcení ve Freisingu a v roce 1953 byl promován na doktora theologie.

V letech 1957 – 1977 byl profesorem dogmatiky ve Freisingu, Bonnu, Münsteru,  Tübingenu a v Řezně.

V průběhu II. Vatikánského koncilu se stal teologickým poradcem.
V  roce  1977  byl   vysvěcen  na   biskupa
a byl jmenován mnichovským arcibiskupem – metropolitou. Tentýž rok byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem.

Od   roku   1981   se   stal   prefektem   kongregace pro nauku víry a poradcem  papeže Jana Pavla II., patřícího mezi nejvýznamnější osobnosti současné církve.
Od roku 1992 je členem Francouzské akademie. Je oceněn mnoha čestnými doktoráty  po  celém  světě. V  jubilejním  roce  2000    obdržel   opět   čestný  doktorát
na  wroclawské   papežské  teologické  fakultě v Polsku.
Dne 19. dubna 2005 v odpoledních hodinách je zvolen nástupcem sv. Petra, náměstkem Ježíše Krista na zemi, papežem.

 

 

 

více videi s papežem Benediktem XVI zde:  https://www.youtube.com/results?search_query=pope+benedict

Vztah papeže Františka a papeže Benedikta XVI.

Benedikt XVI. ve svém posledním proslovu před kardinály 28. února 2013 jasně prohlásil: „Mezi vámi je i budoucí papež, jemuž již nyní slibuji svou bezpodmínečnou úctu a poslušnost.“ Těmito slovy vyloučil jakékoliv pochybnosti, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s neobvyklou situací vzniklou tím, že kromě aktuálního papeže je naživu i jeho předchůdce. Po prvním období prožitém v papežském sídle v Castel Gandolfo se tichým sídlem emeritního papeže stane bývalý kontemplativní klášter Mater Ecclesiæ poblíž vysílače Rádia Vatikán a Benedikt XVI. nebude již přijímat žádné oficiální návštěvy. Telefonický pozdrav nového papeže hned po zvolení i dojemné osobní setkání 23. března 2013 je jasným ukazatelem vzájemného vztahu přátelství a úcty. Též modlitba za Benedikta, o kterou papež František požádal po svém zvolení všechny přítomné na náměstí Svatého Petra, je projevem vděčnosti za všechny prosby, které již emeritní papež předložil Bohu za nového pontifika, ať se jím stane kdokoliv.

To však neznamená, že by se papež František musel v budoucnosti o svých rozhodnutích radit se svým předchůdcem. Současný papež je nositelem plné a absolutní pravomoci, ačkoliv v soukromí může udržovat vztah se svým předchůdcem tak, jak to on sám uzná za vhodné. Ohledně formálního oslovení, které nyní náleží papeži Benediktovi XVI., vatikánský mluvčí na základě sdělení ze strany prefekta papežské domácnosti Georga Gänsweina oznámil: „Nadále se oslovuje »Vaše Svatosti« a mluví se o něm jako o emeritním papeži či emeritním římském pontifikovi.“ Zdá se, že tato informace nebyla dostatečně podrobná, a proto odborníci na kanonické právo rozvíjeli o titulech emeritního papeže ještě další úvahy. Kromě titulu „Joseph Ratzinger, bývalý papež“ (podle něhož by jméno Benedikt XVI. příslušelo výlučně úkonům a dokumentům z období jeho pontifikátu) kanonista Gianfranco Ghirlanda navrhl též alternativu „emeritní biskup Říma“. V týdeníku Civiltà Cattolica dále upřesnil, že „ten, kdo odstoupí z úřadu pontifika, ačkoliv stále zůstává biskupem, není již papežem, jelikož pozbývá veškerou moc papežského primátu, kterou neobdržel biskupským svěcením, nýbrž přímo od Krista akceptací legitimního zvolení“.

Též papež František ve svých slovech pronesených z balkonu svatopetrské baziliky po svém zvolení označil Josepha Ratzingera za „emeritního biskupa“. Benediktovo odstoupení bezpochyby představuje precedens, který poznamená i budoucnost. Od rozhovoru Benedikta XVI. s jeho životopiscem Petrem Seewaldem v roce 2010 budou muset budoucí papežové počítat s možností, kterou tehdy Svatý otec formuloval takto: „Když papež dospěje k jasnému vědomí, že již fyzicky, mentálně a duchovně není schopen zastávat úřad, který mu byl svěřen, má právo a za některých okolností i povinnost odstoupit.“ Mnohým se vybavila silná slova, která Benedikt XVI. pronesl 24. dubna 2005 při slavnostní mši u příležitosti začátku svého petrovského úřadu: „Modlete se za mne, abych neutekl ze strachu před vlky.“ Avšak on sám vysvětlil, že jeho počin nebyl projevem zbabělosti, nýbrž projevem zodpovědnosti pastýře, jenž miluje své stádo.

O vztahu emeritního a úřadujícího papeže tedy můžeme uvažovat ve světle úryvku z knihy Exodus, který vypráví o bitvě s Amalekem, do níž Jozue vyrazil s důvěrou v Mojžíšův příslib: „»[…] zítra vyjdi bojovat s Amalekem, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.« […] Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězil Izrael, když ruce spouštěl, vítězil Amalek“ (viz Ex 17,9.11). Zatímco papež František bude vést a spravovat církev, Benedikt XVI. ho bude neustále provázet modlitbou. (zdroj: www.pastorace.cz)